Abonnement og vilkår

Salgs og brukervilkår

Smartmarked.no AS forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Partene

Selger er Smartmarked.no AS – Ordfører Nielsens vei 5 – 4817 His
Mail: 
post@smartmarked.no.
Organisasjonsnummer: 911852756, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling og betaling av annonse pakker via Smartmarked.no, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Vilkår

Vilkårene gjelder for gratis annonser og kjøp av betalt plassering annonser på Smartmarked.no. Aldersgrensen for å kjøpe er 18 år. For å få lage gratis annonser Smartmarked.no, må du registrere deg som ny bruker. Du gjør det ved å fylle inn dine personlige opplysninger når du legger inn en ny annonse, og velge ditt brukernavn og passord. Og på min side kan du administrere ditt abonnement og profil. i tillegg kan fremheve annonsene dine inne på Mine Annonser. 

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder.

Levering og leie

Smartmarked,no.no er kun en formidlingstjeneste hvor kontrakt, leieavtalen, leiebetingelser og betaling inngås direkte mellom utleier og leietager. Vi tar ingen provisjon av leieavtalen som inngås.

Gratis annonser

Alle nye bruker kan lage så mange gratis annonser de vil med varighet i inntil 1 år pr. annonse.

Pay Pal og Stripe er betalingsløsningene på fremheving av annonser. Du kan bruke betalingskort ved bestilling og kjøp av abonnement. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når kjøper sender bestilling på nett. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra bestilling er gjort på nett.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Transaksjonen gjøres med:

Smartmarked.no AS
4817 His
Organisasjonsnummer: 911852756
E-post: post@smartmarked.no
Konto.nr: 1503 35 50313

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Smartmarked.no AS forholde seg til angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til Smartmarked.no AS ved henvendelse på e-post til post@smartmarked.no.
Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se Smartmarked.no personvernregler her: Personvernerklæring

Fjerning av bruker

Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne brukere fra Smartmarked.no, og fjerne tilgang til bruk av tjenesten uten spesielle begrunnelse eller rett til kompensasjon. Handlinger som bryter med våre retningslinjer, vil medføre med utestengelse.


Har du spørsmål vedrørende våre abonnement og vilkår, kan du ta kontakte oss på post@smartmarked.no.